MID 2017 WST R160 – ALL sizes – SK11-MI001-SMU021 rev6