רשיון לניהול והפעלה של בית מלאכה לתיקון מדי מים 6 – 2020