מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית

 

ארד בע”מ (“החברה”)

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית

בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש”ס- 2000, החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה (“האסיפה“) אשר תתכנס ביום ה’, 2 ביולי, 2020, בשעה 14:00 במשרדי החברה בקיבוץ דליה (“משרדי החברה“), ושעל סדר יומה:

(א)   דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 כפי שפורסמו ביום 25.3.2020 (מס’ אסמכתא: 2020-01-025555) (“הדוח התקופתי“). הדוח התקופתי יוצג בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בו, ללא קבלת החלטה; ו-

(ב)   מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות’, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.

לפירוט אודות הנושאים המובאים בפני האסיפה ראו דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית, שפורסם על ידי החברה ביום ד’, 27 במאי, 2020 בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש”ל-1970, אשר עותק ממנו ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך http://www.magna.isa.gov.il/ ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ http://maya.tase.co.il.

המועד הקובע: לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו יום א’, 14 ביוני, 2020.

מועד האסיפה הנדחית: הינו יום ה’, 9 ביולי, 2020, בשעה 14:00, במשרדי החברה.

אופן ההצבעה: בעל מניות רשאי להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום בעצמו או באמצעות שלוח על־פי כתב מינוי או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב’ לפרק ז’2 לחוק ניירות ערך, תשכ”ח-1968 (בצירוף אישור בעלות).

גלילה למעלה