מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

ארד בע”מ (“החברה”)
מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה
בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש”ס- 2000 ותקנות
ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), תשס”ח- 2008 , מודיעה בזאת החברה על זימון אסיפה כללית שנתית
של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום ג’, 7 במאי, 2019 בשעה 13:00 במשרדי החברה שבקיבוץ
דליה (“משרדי החברה”) ושעל סדר יומה: ( 1) דיון בדו”חות הכספיים ובדו”ח הדירקטוריון של החברה לשנת
2018 (; 2 ) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן, אלמגור זהר ושות’ כרואי החשבון המבקרים של
החברה; ) 3 ( תיקון תקנה 74 וביטול תקנה 76 לתקנון החברה; ( 4 ) מינוי כל אחד מה”ה הוגו צ’אופן, סרחיו
וקסלר, שחם מיטלר, עמוס בן דרור, רוני ברניר, דניאל ווקנין, אפרים אברמזון, אריק כהן ושמעון צור
כדירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), וכן מינוי מר שמואל לשם ומר אורי מיטל כדירקטורים
בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים).
לפירוט אודות הנושאים המובאים בפני האסיפה ראו הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית שפורסם על
ידי החברה ביום א’, 31.3.2019 (“ההודעה”), אשר עותק ממנו ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך
/http://www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ http://maya.tase.co.il
(“אתרי ההפצה”).
המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו יום ה’, 4 באפריל 2019 בתום יום
המסחר (“המועד הקובע”). מועד האסיפה הנדחית הינו יום ג’, 14 במאי, 2019 בשעה 13:00 במשרדי החברה.
הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס להחלטה המתוארת
לעיל או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב’ לפרק ז’ 2 לחוק ניירות ערך. נוסח כתב
הצבעה צורף להודעה. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתרי ההפצה.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה ( 10 ) ימים לפני מועד האסיפה הכללית. המועד
האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה ( 5 ) ימים לפני מועד האסיפה הכללית.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד ארבע ( 4 ) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

גלילה למעלה