מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

 

ארד בע”מ (“החברה”)

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש”ס- 2000, החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (“האסיפה“) אשר תתכנס ביום ה’, 27 בפברואר, 2020, בשעה 14:00 במשרדי החברה בקיבוץ דליה (“משרדי החברה“), ושעל סדר יומה:

(א)   אישור מינויה של גב’ מיכל ספיר כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחל ביום 8 במרץ, 2020;

(ב)    אישור מינויו של מר מרדכי ביגניץ כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחל ביום 8 במרץ, 2020; ו-

(ג)    אישור עדכון הגמול החודשי והארכת כהונתו של ד”ר הוגו צ’אופן, יו”ר דירקטוריון ארד.

לפירוט אודות הנושאים המובאים בפני האסיפה ראו דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית ומיוחדת, שפורסם על ידי החברה ביום ה’, 23 בינואר, 2020 בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש”ל-1970 (“ההודעה“), אשר עותק ממנו ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך http://www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ http://maya.tase.co.il (“אתרי ההפצה“).

המועד הקובע: לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו יום ד’, 29 בינואר, 2020 (“המועד הקובע“).

מועד האסיפה הנדחית: הינו יום ה’, 5 במרץ, 2020, בשעה 14:00, במשרדי החברה.

אופן ההצבעה: בעל מניות רשאי להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום בעצמו או באמצעות שלוח על־פי כתב מינוי, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב’ לפרק ז’2 לחוק ניירות ערך, תשכ”ח-1968 (בצירוף אישור בעלות). נוסח כתב הצבעה צורף להודעה. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתרי ההפצה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

גלילה למעלה