הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ארד בע”מ (“החברה”)

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש”ס-2000 ותקנות ניירות ערך  (פרסום מודעות בעיתונים), תשס”ח-2008, מודיעה בזאת החברה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום א’, 26 בפברואר, 2017 בשעה 15:00 במשרדי החברה שבקיבוץ דליה (“משרדי החברה”) ושעל סדר יומה מינוי מחדש של הגב’ טובה פינטו ומר ארז גיסין כדירקטורים חיצוניים בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אסיפה זו.

לפירוט אודות הנושאים המובאים בפני האסיפה ראו הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת שפורסמה על ידי החברה ביום 15 בינואר, 2017 (“ההודעה”), אשר עותק ממנה ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך http://www.magna.isa.gov.il/  ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ  http://maya.tase.co.il (“אתרי ההפצה”).

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו יום ה’, 26 בינואר 2017 בתום יום המסחר (“המועד הקובע”). מועד האסיפה הנדחית הינו יום א’, 5 במרץ, 2017 בשעה 15:00 במשרדי החברה.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס להחלטות המתוארות לעיל. נוסח כתב הצבעה צורף לדוח זימון האסיפה. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתרי ההפצה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

 

 

 

גלילה למעלה