הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

התאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש”ס-0222 ,מודיעה
בזאת החברה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום א’
1 באוקטובר, 2017 בשעה 15:00 במשרדי החברה שבקיבוץ דליה1-10-2017 ארד מודעה לפרסום כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת

גלילה למעלה