הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה על הודעה משלימה לזימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (“האסיפה”) אשר תתכנס ביום ב’, 11 במרץ 2024, בשעה 14:00, במשרדי החברה בקיבוץ דליה. יובהר כי פרט לנושא מספר 1 שעל סדר היום בכך שהתווסף לנשוא גם שינוי תקרת המענק במסגרת תנאי הכהונה של המנכ”ל (השינויים מסומנים בהודעה המשלימה), אין שינוים נוספים ביחס לדוח המקורי שפורסם ואין כל שינוי במועדים הרלוונטיים לאסיפה. להלן סדר יומה של האסיפה: (1) אישור תיקון תקרת המענק השנתי למנכ”ל במדיניות התגמול לנושאי משרה ולדירקטורים בחברה ושינוי תקרת המענק במסגרת תנאי כהונתו של מנכ”ל החברה; (2) אישור הארכת כהונתו של יו”ר דירקטוריון החברה, ד”ר הוגו צ’אופן, לתקופה של שלוש שנים נוספות שתחל ביום 1.5.2025. לפירוט נוסף ראו דוח מיידי בדבר ההודעה המשלימה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת שפרסמה החברה ביום 8 בפברואר 2024 (אסמכתא מס’: 2024-01-012259), אשר עותק ממנו ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה maya.tase.co.il. המועד הקובע: לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הוא יום א’, 11 בפברואר 2024. מועד האסיפה הנדחית: הוא יום ב’, 18 במרץ 2024, בשעה 14:00, באותו מקום של האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 4 שעות לפני תחילת האסיפה. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (בצירוף אישור בעלות): עד 6 שעות לפני תחילת האסיפה.

גלילה למעלה