הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

ארד בע”מ (“החברה”)

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש”ס-2000 ותקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), תשס”ח-2008, מודיעה בזאת החברה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום ד’, 16 במאי, 2018 בשעה 13:00 במשרדי החברה שבקיבוץ דליה (“משרדי החברה”) ושעל סדר יומה: (1) תיקון תקנה 73 לתקנון החברה; (2) מינוי כל אחד מה”ה הוגו צ’אופן, סרחיו וקסלר, ישי צלניקר, יעקב דרומי, שחם מיטלר, עמוס בן דרור, רוני ברניר, דניאל ווקנין, אפרים אברמזון, ואריק כהן כדירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), וכן מינוי מר שמעון צור כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני); (3) אישור נטרול ההפרשה המיוחדת שרשמה החברה בסך 8.5 מיליון דולר ארה”ב מתחשיב הבונוס לשנים 2017 ו-2018 לו זכאי יו”ר הדירקטוריון.

לפירוט אודות הנושאים המובאים בפני האסיפה ראו הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית ומיוחדת שפורסמה על ידי החברה ביום ה’, 12.04.2018 (“דוח זימון אסיפה”) וכן דוח מתקן שפורסם על ידי החברה ביום 10.5.2018, אשר עותקים מהם ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך http://www.magna.isa.gov.il/  ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ  http://maya.tase.co.il (“אתרי ההפצה”).

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו יום ג’, 17 באפריל 2018 בתום יום המסחר (“המועד הקובע”). מועד האסיפה הנדחית הינו יום ד’, 23 במאי, 2018 בשעה 13:00 במשרדי החברה.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס להחלטה המתוארת לעיל או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב’ לפרק ז’2 לחוק ניירות ערך. נוסח כתב הצבעה צורף לדוח העסקה. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתרי ההפצה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה הכללית.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (בצירוף אישור בעלות):  עד 6 שעות לפני תחילת האסיפה הכללית.

גלילה למעלה